Babītes novada PII
"Saimīte"

2020. gada 04 . decembrī

Vārda dienas: Baiba, Barba, Barbara

Iekšējie normatīvie akti

 

DOKUMENTI

Darba kārtības noteikumi
Personas datu apstrādes noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi

Rekomendācijas

Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte” informē izglītojamo vecākus, Babītes novada pašvaldību vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
Kārtība “COVID – 19” infekcijas izplatības ierobežošanai

Iekšējās kārtības noteikumi bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Atbalsta komandas darbības reglaments

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Nepiederošo personu uzturēšanas noteikumi

Pirmsskolas izglītības iestādes ” Saimīte” līgums vecākiem par izglītojamo sniedzamajiem pakalpojumiem

 

atpakaļ