Mārupes novada PII
"Saimīte"

2024. gada 22 . aprīlī

Vārda dienas: Armanda, Armands

Iekšējie normatīvie akti

 

DOKUMENTI

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” darba kārtības noteikumi
Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” personas datu apstrādes noteikumi
Rekomendācija Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītojamo vecākiem par iestādes iekšējo kārtību
Kārtība, kādā izglītojamo vecāki(personas, kas realizē aizgādību)un citas nepiederošas personas uzturas Mārupes  novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā
 Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikums
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

Mārupes  novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” atbalsta komandas darbības reglaments

Iekšējās ugunsdrošības noteikumi

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību , veselību vai dzīvību Mārupes novada  pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrādei un īstenošanai

Mārupes novada, pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” pedagoģiskās padomes nolikums

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” padomes reglaments

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” ētikas kodekss

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes   “Saimīte” līgums vecākiem par izglītojamo sniedzamajiem pakalpojumiem 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītības programmas licence   (vispārējās pirmsskolas izglītības programmas saturu skatīt sadaļā – Mācības)
Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” reģistrācijas apliecība
Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikums

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi bērna infekcijas slimības gadījumos

Kārtība, kādā Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos izglītības iestādē

atpakaļ