Mārupes novada PII
"Saimīte"

2021. gada 26 . septembrī

Vārda dienas: Gundars, Knuts, Kurts

Iekšējie normatīvie akti

 

DOKUMENTI

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” darba kārtības noteikumi
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” Personas datu apstrādes noteikumi
Rekomendācija Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītojamo vecākiem par iestādes iekšējo kārtību
Kārtība, kādā izglītojamo vecāki(personas, kas realizē aizgādību)un citas nepiederošas personas uzturas Mārupes  novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā
Kārtība, kādā tiek veikti COVID – 19 infekcijas epidemioloģiskās drošības pasākumi Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

 

Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” atbalsta komandas darbības reglaments

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”

Mārupes novada, pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” padomes reglaments

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” ētikas kodekss

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes   “Saimīte” līgums vecākiem par izglītojamo sniedzamajiem pakalpojumiem 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” izglītības programmas licence   (vispārējās pirmsskolas izglītības programmas saturu skatīt sadaļā – Mācības
Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” reģistrācijas apliecība
Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikums

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi bērna infekcijas slimības gadījumos

Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” reģistrē Izglītojamā neierašanos Izglītības iestādē

atpakaļ